Otevřený dopis politických stran planety k mezinárodní spolupráci při potlačení COVIDu-19

Desatero společného postupu proti koronaviru

V současné době, kdy se ohnisko COVID-19 rychle šíří po celém světě, tak představuje nejnaléhavější a nejzávažnější výzvu jak pro zdraví lidstva, tak pro světový mír a rozvoj.

Vzhledem k této bezprecedentní situaci my, vlivné politické strany různých zemí (do iniciativy se zapojila i KSČM), pověřené vážnou odpovědností za zlepšování blahobytu lidí, podporu národního rozvoje a zajištění světového míru a stability, vydáváme naše společné stanovisko:

Vyjadřujeme svůj hluboký soucit a lítost těm, kteří trpí bolestí a jsou ohroženi na životě COVIDem-19, jakož i jejich pozůstalým rodinám. Rovněž vzdáváme hold všem lidem, zejména zdravotníkům, kteří se věnují záchraně životů a ochraně zdraví lidí. Naše hluboká soustrast patří těm, kteří bohužel po vypuknutí nákazy zemřeli.

Uvědomujeme si, že pokud ohnisko COVIDu-19 nebude účinně zvládnuto rychle, způsobí to ještě větší poškození životů, bezpečnosti a zdraví ještě více lidí a bude mít vážný dopad na hospodářský a sociální rozvoj většiny zemí i mezinárodní výměny a spolupráci. Vyzýváme všechny země, aby životy, bezpečnost a zdraví lidí postavily nad vše ostatní a přijaly rezolutní a důrazná opatření k ukončení šíření epidemie.

Doporučujeme zemím, aby vypracovaly pohotovostní plány a strategie pro boj proti epidemii, s ohledem na jejich specifické národní podmínky, se stejným důrazem na omezení dalšího šíření epidemie a na léčbu pacientů. Mezitím musí být moderní věda a technologie plně využity, aby se co nejrychleji dosáhly nejlepší výsledky.

Vyzýváme širokou veřejnost všech zemí, aby dodržovala opatření k prevenci a zmírňování následků epidemie. Mobilizovat potenciál organizací občanské společnosti a dobrovolníků s cílem uvolnit sílu všech sociálních struktur v boji proti epidemii.

Doporučujeme všem zemím, aby při úsilí o kontrolu epidemie přijaly integrovaný přístup k zajištění hospodářského a sociálního rozvoje, přijaly cílená opatření na ochranu zranitelných skupin a malých a středních podniků a dodržovaly svůj závazek ke zlepšování životní úrovně a sociálnímu pokroku lidí. Vyzýváme všechny země, aby posílily mezinárodní koordinaci makroekonomických politik s cílem zachovat stabilitu globálního finančního trhu i průmyslových a dodavatelských řetězců a aby přistupovaly ke snižování nebo osvobozování od celních sazeb a usnadnily obchodní vztahy, s cílem zabránit světové hospodářské recesi. Země se rovněž vyzývají, aby udržovaly odpovídající úroveň mezinárodních výměn, zejména s cílem usnadnit přeshraniční přepravu naléhavě potřebného zdravotnického vybavení a ochranných materiálů pro boj proti COVIDu-19.

Jsme si vědomi toho, že virus nerespektuje hranice a žádná země nemůže na vypuknutí nákazy reagovat samostatně. Země musí posílit své vědomí společné sounáležitosti se sdílenou budoucností pro lidstvo a vzájemně si poskytovat vzájemnou podporu a pomoc ještě aktivnějším způsobem, jakmile nastane obtížnější situace. Užší mezinárodní spolupráce, koordinované politiky, koordinované akce a mobilizace zdrojů a sil na celém světě nám umožní porazit tento virus, společného nepřítele celého lidstva.

Bereme na vědomí významný pokrok v prevenci a kontrole epidemií v Číně a některých dalších zemích, které si koupily čas a nabídly zkušenosti zbytku mezinárodního společenství. Důrazně chválíme země, včetně Číny, za to, že zaujaly otevřený, transparentní a odpovědný přístup k včasnému zveřejnění informací o epidemii, sdílení zkušeností s epidemickou reakcí a léčbě pacientů, a zejména poskytly to nejlepší ze svých schopností ostatním postiženým zemím, lékařský a další potřebný zdravotnický materiál. Představují důležitý příspěvek k celosvětovému boji proti epidemii a zvyšují naději a důvěru zemí v konečné vítězství nad pandemií.

Vítáme mimořádné prohlášení vrcholných představitelů G20 o konferenci COVID-19 a podporujeme země, aby posílily sdílení zkušeností a lékařskou spolupráci při omezování ohniska, včetně společného výzkumu a vývoje konkrétních léčivých přípravků, vakcín a testů. Vyzýváme k poskytnutí materiální, technické a jiné podpory rozvojovým zemím a zemím se zranitelnými systémy veřejného zdraví. Nechte světlem spolupráce rozptýlit temnotu pandemie.

Vyzýváme k vědecké odborné diskusi o otázkách, jako jsou preventivní opatření proti epidemii a zjištění původu viru. Jsme silně proti politizaci otázek veřejného zdraví a stigmatizace dalších zemí pod záminkou COVIDu-19. Jsme pevně proti všem diskriminačním komentářům a praktikám vůči jakékoli zemi, regionu nebo etnické skupině a vyzýváme vlády všech zemí, aby přijaly aktivní opatření na ochranu zdraví, bezpečnosti a oprávněných zájmů cizích státních příslušníků a zahraničních studentů.

Domníváme se, že epidemie odhalila potřebu, aby všechny země dále podporovaly vyhlídky na globální správu věcí veřejných, aby dosáhly společného růstu prostřednictvím diskuse a spolupráce, a aby podporovaly důležitou roli OSN a Světové zdravotnické organizace v celosvětovém měřítku, při správě veřejného zdraví. Vyzýváme všechny strany, aby posílily koordinaci a spolupráci v rámci skupiny G20 a dalších mezinárodních mechanismů při společné prevenci a kontrole, protože se snažíme budovat globální společenství se společnou budoucností pro veřejné zdraví.

Závazek úzké komunikace

Jako vlivné politické strany ze všech zemí světa se zavazujeme udržovat úzkou komunikaci za neobvyklých okolností epidemie a zajistit lepší výkon politického vedení za účelem vstřikování politické energie do globálního boje proti propuknutí nákazy. Pevně věříme, že všechny současné problémy jsou pouze dočasné, stejně jako sluneční svit bude nakonec svítit po každé bouři.

Pokud mezinárodní společenství vyvine společné úsilí s důvěrou a odhodláním a zaujme vědecky cílený přístup, definitivně dosáhne konečného vítězství v globálním zápase proti COVIDu-19. Věříme, že po epidemii bude světová komunita společně budovat sdílenou budoucnost pro svět a lidstvo bude ještě silnější.

(za)

6. 4. 2020  (za)